Το πρόγραμμα “Halloumi a traditional European cheese” είναι μια πρωτοβουλία του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 03/2008 και στόχο έχει την ενδυνάμωση της εικόνας του προϊόντος και της κατανάλωσης του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία και στην Κίνα.